Условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между УЕБ АРТ ЕООД, ЕИК 147022197, ул. Перущица 5, Бургас 8001, България, (наричано за краткост „УЕБ АРТ“ или КОМПАНИЯТА) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта https://holiday-rentals-bulgaria.com, (наричан за краткост „Сайта“).

Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Информация относно КОМПАНИЯТА:

  1. Наименование: УЕБ АРТ ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: ул. Перущица 5, Бургас 8001, България
  3. Данни за кореспонденция: ул. Перущица 5, Бургас 8001, България, e-mail: info@webart.bg, телефон: 087 888 7072

Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02 915 35 18
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл."Cлaвeйĸoв" №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Гopeщa линия: 0700 111 22
Уeбcaйт: www.kzр.bg

Сайтът на КОМПАНИЯТА предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на КОМПАНИЯТА, както и достъп до публикуваните продукти, услуги, оферти, новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на КОМПАНИЯТА и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на КОМПАНИЯТА не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на КОМПАНИЯТА.

Изображенията в Сайта на КОМПАНИЯТА и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на КОМПАНИЯТА не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на КОМПАНИЯТА.

Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на КОМПАНИЯТА, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

КОМПАНИЯТА не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт, включително и във фрейм (фрейминт на елементи).

Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на КОМПАНИЯТА върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

КОМПАНИЯТА предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и "Политиката за защита на личните данни", обявена на сайта му в Интернет.

КОМПАНИЯТА не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни КОМПАНИЯТА по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от КОМПАНИЯТА.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

КОМПАНИЯТА предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент.

КОМПАНИЯТА не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

КОМПАНИЯТА не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на КОМПАНИЯТА при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 28.04.2022 г.

  • Имоти
  • Профил